contact button

Możesz przenieść swój obecny numer stacjonarny do Nette Puławy bezpłatnie i rozmawiać dużo taniej, niż dotychczas.

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia numeru skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W celu rozpoczęcia procedury niezbędne będzie przygotowanie następujących dokumentów:

  • Oświadczenie abonenta i wniosek o przeniesienie numeru – uzupełnia pracownik Biura Obsługi Klienta
  • ostatnia faktura za telefon od dotychczasowego operatora
  • w przypadku osób fizycznych: kserokopia obydwu stron dowodu osobistego
  • w przypadku pozostałych podmiotów: wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG)